§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki castingu „#wpasujsięwlato” (zwanego dalej „Castingiem”), który przeprowadzony będzie w Instytucie BJB Cosmetics, Częstochowska 13, 45-425 Opole.
 2. Organizatorem Castingu jest Studio Kosmetyczne “NEFRETETE” Bożena Jadach-Biłos z siedzibą w Opolu przy ulicy Częstochowska 13, 45-425 Opole, NIP: 7471366655, (zwany dalej „Organizatorem”).
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 4. Przystąpienie Uczestnika do Castingu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości i oznacza, że Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Castingu. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika któregokolwiek z warunków Regulaminu lub naruszenia którejkolwiek z jego zasad, dany Uczestnik traci prawo udziału w Castingu oraz/lub prawa do nagród.
 5. Casting do programu “#wpasujsięwlato” jest dwuetapowy:
  1. Etap I – Wysyłanie zgłoszeń przez uczestników, zgłoszenia można dostarczać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.bjbcosmetics.pl/wpasujsiewlato, lub na adres e-mail: biuro@bjbcosmetics.pl, do zgłoszenia należy dołączyć:
   1. Aktualne zdjęcia (jedno zdjęcie twarzy oraz jedno zdjęcie sylwetki)
   2. Dane teleadresowe
   3. List motywacyjn
   4. Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń to 31.03. 2019 r.
  2. Etap II – Casting w siedzibie Organizatora. Wybrane osoby, których zgłoszenia wpłyną w trakcie trwania etapu I, zostaną zaproszone na casting w siedzibie Organizatora. Casting będzie prowadziła komisja wybrana przez Organizatora.
 6. Uczestnik nie ma gwarancji uczestnictwa w programie – decyzja o zakwalifikowaniu się kandydata do kolejnego etapu i uczestnictwa w programie pozostaje po stronie komisji wybranej przez Organizatora. Udział w Castingu mogą być osoby, które w dniu 01.03.2019 r. mają ukończony 18 rok życia oraz zamieszkują na terenie województwa opolskiego.
 7. W Castingu nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy współpracowników Organizatora oraz członkowie ich rodzin, jak również pracownicy innych podmiotów, biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Castingu. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej, niezależnie od formy i podstawy rzeczonej pracy.
 8. Organizator powoła wewnętrzną Komisję Castingową składającą się z wybranych przez nią osób, która będzie sprawowała nadzór nad prawidłowością przebiegu Castingu oraz wykonywała inne zadania powierzone jej w niniejszym Regulaminie („Komisja Castingowa”).

§2 Zasady Castingu

 1. Warunkiem udziału w I etapie Castingu i możliwości ubiegania się o udział w programie „Metamorfoza z BJB” jest:
  1. Zarejestrowanie się w dniach od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r. na stronie www.bjbcosmetics.pl/wpasujsiewlato, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
  2. Lub wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: biuro@bjbcosmetics.pl, przy czym do zgłoszenia należy dołączyć
   1. Aktualne zdjęcia (jedno zdjęcie twarzy oraz jedno zdjęcie sylwetki)
   2. Dane teleadresowe
   3. List motywacyjny
 2. Warunkiem koniecznym jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Castingu – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1182 z późń. zm.).
 3. Wyrażenie zgody na wykorzystanie i upublicznienie swojego wizerunku do celów realizacji Castingu oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku przez Organizatora przez okres 12 miesięcy na następujących polach eksploatacji: serwis internetowy Organizatora oraz wszystkich partnerów programu, oficjalnych profilach w social mediach Organizatora oraz wszystkich partnerów programu oraz do wewnętrznych celów raportowych Organizatora oraz wszystkich partnerów programu.
 4. Spośród prawidłowo wypełnionych i przesłanych zgłoszeń, Komisja Castingowa wybierze osoby, które zaprosi na II etap castingu.
 5. Laureaci Castingu zostaną powiadomieni telefonicznie o możliwości uczestnictwa w II etapie castingu. Jednocześnie zostaną poinstruowani o dalszej procedurze aplikacyjnej wraz ze wskazaniem miejsca oraz czasu, w którym mają obowiązek stawić się osobiście.
 6. II etap Castingu odbywać się będzie w siedzibie Organizatora lub innym miejscu wskazanym przez Organizatora.
 7. W trakcie II etapu castingu, uczestnik zostanie poproszony o zaprezentowanie swojej osoby oraz odpowiedź na pytania zadawane przez Komisję Castingową.
 8. Informacje ogólne:
  1. Wypowiedź/prezentacja nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych.
  2. Uczestnicy biorą udział w Castingu pojedynczo.
  3. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, mikrofony.
  4. Zabezpieczenie wszystkich pozostałych rekwizytów niezbędnych do  wypowiedzi/prezentacji jest po stronie Uczestnika.
 9. Jeżeli Uczestnik Castingu nie zgłosi się do Organizatora Castingu w terminie określonym w punkcie 5, nie traci on prawa do dalszego udziału w castingu oraz możliwości udziału w programie “#wpasujsięwlato”.

§3 Kwalifikacja do programu

 1. Kandydaci, którzy przejdą pomyślnie etap Castingu otrzymują  status laureata Castingu oraz ewentualną możliwość wzięcia udziału w programie „#wpasujsięwlato”. Warunkiem udziału we właściwym etapie programu, o którym mowa w niniejszym punkcie jest przekazanie na rzecz Organizatora oraz wszystkich partnerów program prawa do wykorzystania utrwalonego w trakcie realizacji Castingu wizerunku (bez prawa do wynagrodzenia) w celach reklamowych oraz sprawozdawczych Organizatora i wszystkich partnerów programu. Wizerunek zostanie wykorzystany m.in. w serwisie internetowym Organizatora i wszystkich partnerów programu, oficjalnym profilu Organizatora i wszystkich partnerów programu na Facebooku oraz do wewnętrznych celów raportowych Organizatora i wszystkich partnerów programu.
 2. Otrzymanie statusu Laureata Castingu nastąpi po potwierdzeniu przez Organizatora zgodności danych Laureata, prawidłowości podanych danych osobowych oraz stwierdzeniu braku przesłanek do wyłączenia Laureata z udziału w kwalifikacjach. Laureat zostanie wyłoniony przez Komisję Castingową i poinformowany telefonicznie o dalszej procedurze wzięcia udziału w programie “#wpasujsięwlato”.
 3. Jeżeli po weryfikacji danych Laureata okaże się, że nie jest on uprawniony do udziału w Castingu, nie spełnia warunków Regulaminu, nie ma prawa do uzyskania statusu Laureata lub nie może z jakiegokolwiek innego powodu go uzyskać, przerywa udział w dalszych kwalifikacjach do programu, to traci on prawo do statusu Laureata Castingu, który otrzymuje kolejny z kandydatów.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji postanowień niniejszego Regulaminu w ramach celowości przeprowadzenia Castingu – bez pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników, z uwzględnieniem już nabytych przez Uczestników praw do uzyskania statusu Laureata, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji.
 2. Organizator ma prawo żądać złożenia przez Uczestnika stosownych oświadczeń, niezbędnych dla prawidłowego przebiegu Castingu.
 3. Regulamin Castingu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.bjbcosmetics.pl/wpasujsiewlato. Organizator zastrzega, że informacje o uzyskaniu statusu Laureata (w tym zdjęcia, parametry) prezentowane na stronie internetowej www.bjbcosmetics.pl/wpasujsiewlato oraz na oficjalnym profilu Organizatora i wszystkich partnerów programu na Facebooku, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 4. Uczestnik wyraża dobrowolnie zgodę na umieszczenie w bazie danych Organizatora swoich danych osobowych, jak również danych i materiałów przekazanych Organizatorowi w trakcie uczestnictwa w Castingu oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora w celach castingowych oraz marketingowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 5. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika nie przekroczy wartości i liczby nagród w Castingu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestników.
 7. Wszelkie spory związane z niniejszym Castingiem rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy odpowiednich ustaw.
 9. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.